شورای اجرایی توانمند و دلسوز می تواند به توسعه خدمات هلال احمرکمک کند

شورای اجرایی توانمند و دلسوز می تواند به توسعه خدمات هلال احمرکمک کند

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی واصول فاصله گذاری اجتماعی در برگزاری انتخابات مجامع هلال احمر مازندران

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی واصول فاصله گذاری اجتماعی در برگزاری انتخابات مجامع هلال احمر مازندران

دکتراکبری؛ روابط عمومی روزآمد از الزامات هر نظام مدیریتی است

 دکتراکبری؛ روابط عمومی روزآمد از الزامات هر نظام مدیریتی است

پیشنهادات دکتراکبری در ارتباط ویدئو کنفرانسی با رئیس جمعیت هلال احمر: فرماندهی عملیات در هلال احمر باید مبتنی برمدل منطقه ای باشد

پیشنهادات دکتراکبری در ارتباط ویدئو کنفرانسی با رئیس جمعیت هلال احمر: فرماندهی عملیات در هلال احمر باید مبتنی برمدل منطقه ای باشد

دکتراکبری؛ انتخابات، نماد بارز مردمی بودن هلال احمراست

دکتراکبری؛ انتخابات، نماد بارز مردمی بودن هلال احمراست

پیام دکتراکبری به مناسبت هفته صلیب سرخ وهلال احمر؛ در همه فراخوانهای امدادی ،هلال احمر مازندران پیشتاز خدمت رسانی است

جمعیت هلال احمر استان مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران